Allmänna villkor (AGB)

runningcoach.me

 • Preambel
  • Running.COACH med säte i Olten driver en löparplattform med fokus på att skapa träningsplaner (nedan kallat: "Running.COACH").
  • Användarna kan diskutera med varandra, utbyta information och råd, beräkna och spara träningsplaner, köpa produkter och tjänster, osv.
  • Running.COACH möjliggör åtkomst till plattformen och dess användning baserat på dessa allmänna villkor (nedan kallat: "AGB").
  • AGB reglerar förhållandet mellan Running.COACH som plattformsoperatör, registrerade användare och tredjepartsleverantörer eller partners.
  • Genom att registrera sig som användare på Running.COACH godkänner du följande AGB för användning av Running.COACH.
  • Användaren kan när som helst, även efter avslutad avtal, öppna, skriva ut och spara AGB genom att klicka på länken "AGB".
 • Registrering
  • Running.COACH är öppen för alla registrerade användare. Registreringen är gratis. Undantaget är köp av ytterligare premiumtjänster från Running.COACH mot avgift.
  • Varje användare får endast registrera sig en gång på Running.COACH och försäkrar vid registreringen att han inte är medlem än eller att han har raderat sitt tidigare konto.
  • Vid registrering måste användaren fylla i de obligatoriska fälten i registreringsformuläret korrekt och sanningsenligt. Det är förbjudet att registrera en användare med falsk eller annan felaktig information. Användaren har nedan tre olika former av uppträdande till sitt förfogande:
  • När du skapar ett användarkonto (nedan kallat: "Konto") måste användaren ange sitt korrekta medborgarnamn.
  • Varje användare väljer själv när och i vilken av de angivna formerna han vill uppträda i olika forum, grupper, meddelanden, bloggar, osv.
  • Det finns ingen rätt till att ingå ett användningsavtal. Running.COACH kan neka en registrering utan att ange skäl.
  • Identifiering av personer på internet är endast möjlig i begränsad omfattning. Därför kan Running.COACH inte garantera riktigheten i en användares verkliga identitet. Varje användare måste själv övertyga sig om en annan användares identitet.
 • Radera kontot
  • Om en användare vill ta bort sitt Running.COACH-konto kan han när som helst säga upp användningsavtalet utan att ange skäl och utan att följa några tidsfrister.
  • Detta kan göras genom att klicka på knappen "Radera mitt konto". Alternativt kan användaren också säga upp sig via e-post till info@runningcoach.me.
  • Running.COACH kan också säga upp användningsavtalet när som helst och utan att ange skäl eller följa några tidsfrister.
  • När ett konto har raderats framgår alla personuppgifter från plattformen inom 30 dagar permanent.
  • De inlägg som användaren har gjort offentligt tillgängliga på Running.COACH-plattformen innan utträdet (t.ex. i forum, inom grupper, osv.) kommer fortfarande att vara tillgängliga även efter att utträdet har ägt rum – dock utan namns nämnande och med en notering om att inlägget kommer från en nu raderad användare.
 • Allmänna användningsvillkor
  • Det finns generellt sett ingen rätt till att använda Running.COACH-plattformen. Användningen av Running.COACH sker på egen risk. Användaren ansvarar ensam för skador på sitt eget system som uppstår genom användningen av Running.COACH.
  • Running.COACH ger ingen garanti för riktigheten hos data eller information som är länkad från tredjepartswebbplatser.
  • Det är förbjudet för användare att störa funktionen hos Running.COACH genom tekniska åtgärder (t.ex. att köra skript, hackerförsök, sprida virus, maskar, trojaner, brute force-attacker, osv.).
  • Det är också förbjudet att sprida diskriminerande, kränkande, rasistiska, pornografiska, våldsamma eller på annat sätt olagliga data eller uttalanden via Running.COACH.
  • Användaren får inte sprida reklam, politiska inlägg, massutskick, kedjebrev eller tävlingar via Running.COACH.
  • Det är förbjudet att samla, lagra eller på annat sätt sprida data från andra användare om inte den berörda personen har gett sitt uttryckliga samtycke.
  • Data och e-postadresser från andra användare får inte användas i kommersiella syften eller för oönskad reklam.
  • Alla applikationer utförs endast enligt aktuell tekniknivå. Det kan vara nödvändigt att vissa tjänster temporärt begränsas (kapacitetsbegränsningar, säkerhetsuppdateringar, osv.). Planerade underhållsarbeten meddelas i förväg.
  • Tredjepartsinnehåll inkluderas också på Running.COACH-plattformen.
  • Running.COACH har rätt att vidarebefordra användardata till externa tjänsteleverantörer för att tillhandahålla tjänster - se också integritetspolicy.
  • Om lagstadgade bestämmelser, domstolsbeslut eller myndighetsbeslut kräver det, har Running.COACH rätt att vidarebefordra användardata.
  • Av användarvänlighetsskäl kan profildata delas internt med systertjänsterna 2PEAK & viRACE.
  • Data kommer inte att vidarebefordras till oberoende tredje parter utan användarens samtycke.
 • Användaråtaganden
  • Lösenordet som väljs vid registreringen måste behandlas som konfidentiellt och får inte delas med tredje part.
  • Användarna får inte möjliggöra för tredje part att använda Running.COACH med annans data. Om det uppstår skador på Running.COACH som hanterades via ett konto, är kontoinnehavaren fullt ansvarig.
  • Användare är generellt skyldiga att omedelbart rapportera till Running.COACH om det finns tecken på överträdelse av dessa AGB eller annan missbruk.
  • Användare måste omedelbart informera Running.COACH om det finns misstanke om att en tredje part har kunskap om åtkomstuppgifter och/eller missbrukar ett konto.
 • Upphovs- och användarrättigheter
  • Så snart en användare gör rättsligt skyddat innehåll tillgängligt på Running.COACH (texter, bilder, videor, grafik, länkar, osv.) är användaren fullt ansvarig. Användaren måste själv se till att inga tredje parts rättigheter (upphovsrättsliga, användningsrättsliga, varumärkesrättigheter eller personlighetsrättigheter) kränks.
  • Om tredje part gör anspråk ansvarar användaren fullt ut. Running.COACH tar inget ansvar. Användaren bär alla kostnader för nödvändigt rättsligt försvar i laglig omfattning (rättegångs- och advokatkostnader).
  • Användaren är skyldig att omedelbart tillhandahålla Running.COACH alla tillgängliga uppgifter i händelse av anspråk från tredje part som kräver en utredning av anspråken och ett försvar.
  • Övriga skadeståndsanspråk från Running.COACH gentemot användaren förblir opåverkade.
  • Running.COACH förbehåller sig rätten att ta bort sådant innehåll och/eller länkar till annat innehåll utan förvarning om det finns konkreta indikationer från Running.COACH att offentliggörandet bryter mot lagstiftning eller AGB.
  • All användning som syftar till att använda tillhandahållet innehåll affärsmässigt, kommersiellt eller på annat sätt kommersiellt är förbjuden.
  • Innehåll som är tillgängligt via Running.COACH får - med undantag av de lagligt tillåtna fallen - inte kopieras, distribueras eller på annat sätt göras tillgängligt för allmänheten utan samtycke från respektive rättighetsinnehavare.
  • Running.COACH erhåller fullständiga användningsrättigheter för att använda materialet som finns på Running.COACH.
  • Återanvändning av någon av Running.COACH källkod är förbjuden.
 • Sanktioner vid överträdelser
  • Efterlevnaden av AGB är viktig för funktionen hos Running.COACH. Därför pålägger Running.COACH sanktioner mot användare om det finns konkreta indikationer på att en användare bryter mot lagstiftning, tredje parts rättigheter, god sed eller AGB.
  • Dessutom har Running.COACH rätt att ta bort inkriminerat innehåll från Running.COACH-nätverket utan förvarning.
  • När Running.COACH väljer vilka sanktioner som ska påföras, beaktar man den berörda användarens legitima intressen.
  • Running.COACH har följande åtgärder till sitt förfogande: Ta bort innehåll från en användare, varna en användare, tillfällig och permanent blockering eller radering av ett konto.
  • Spärrade användare får inte registrera sig på Running.COACH igen.
 • Shopping
  • Running.COACH erbjuder prenumerationer, rådgivning och utvalda produkter. Avtalens uppfyllande sker mellan Running.COACH och köparen.
  • Betalning sker med kreditkort eller onlinebetalningsmetoder.
  • Köp på faktura med delbetalningsalternativ (CembraPay)
  • Med CembraPay - månadsfaktura kan du enkelt betala ditt onlineköp med faktura och delbetalningsalternativ. CembraPay erbjuder betalningsmetoden "Betalning med faktura" som en extern betaltjänst. Vid avslutande av köpeavtalet tar CembraPay över den uppkomna fakturafordran och hanterar de motsvarande betalningsvillkoren. Vid köp på faktura godkänner du, utöver våra AGB, CembraPays AGB (https://cembrapay.ch/de/terms/cp). Observera att det debiteras en administrationsavgift per faktura och ytterligare avgifter enligt Byjunos AGB vid delbetalning och sen betalning.
  • När du skaffar en prenumeration kommer ditt betalningssätt automatiskt att debiteras med de kostnader som gäller för varje prenumerationsperiod i början av varje period. För att undvika framtida kostnader, säg upp prenumerationen innan förnyelsedatumet.
  • Alla priser inkluderar lagstadgad moms.
  • Om en artikel är slutsåld eller av andra skäl inte längre kan levereras, kommer köparen att informeras därefter. I sådana fall erbjuds köparen om möjligt ett alternativt erbjudande. Om det alternativa erbjudandet inte motsvarar köparens förväntningar eller om det inte finns något alternativt erbjudande, är han inte längre bunden av sin beställning, och eventuellt redan betalad köpeskilling kommer att återbetalas till honom.
  • Reklamationer på grund av ofullständig, felaktig leverans eller uppenbara brister ska anmälas omedelbart via e-post till info@running.COACH.me. I händelse av fel på köpvaran är köparen skyldig att skicka en felrapport omedelbart via e-post till info@running.COACH.com.
 • Dataskydd
  • Skyddet av personuppgifter är en central fråga för Running.COACH. Running.COACH informerar om hur personuppgifter behandlas i integritetspolicyn.
  • Running.COACH:s integritetspolicy kan när som helst hämtas och skrivas ut via länken Integritet.
 • Framtida ändringar
  • Running.COACH förbehåller sig rätten att när som helst ändra denna integritetspolicy. Var vänlig kontrollera den regelbundet. Om Running.COACH gör ändringar i denna integritetspolicy kommer den uppdaterade integritetspolicyn att publiceras i tid. Om vi gör ändringar som vi anser vara väsentliga kommer vi att tillhandahålla tydlig information. Om du har invändningar mot ändringar i denna integritetspolicy bör du sluta använda tjänsterna och radera ditt konto.
 • Slutbestämmelser
  • Om enskilda bestämmelser i dessa AGB är eller blir ogiltiga, påverkar det inte giltigheten hos de övriga bestämmelserna. I stället ska en giltig bestämmelse träda i kraft som parterna skulle ha avtalat om om de hade känt till felet vid tidpunkten för avtalets ingående för att uppnå samma eller åtminstone en liknande ekonomisk framgång. Detsamma gäller för att fylla i avtalsluckor.
  • Om enskilda bestämmelser i dessa AGB upphör att vara giltiga, påverkar detta inte giltigheten hos hela AGB.
  • Ändringar eller tillägg till detta avtal måste vara skriftliga för att vara giltiga. Detta gäller även för ändringar i skriftlighetskravet.
  • Ändringar i dessa allmänna villkor och alla ytterligare avtal måste ske skriftligen.
  • Allmänna avtalsvillkor och alla avtal som ingås med Running.COACH regleras av schweizisk rätt.
  • För tvister som uppstår med Running.COACH som kontrahent, är den exklusiva jurisdiktionen Olten, Schweiz.
  • Running.COACHs anvisningar och information om dataskydd kan när som helst ses under https://runningcoach.me/de/privacy-policy.

Quevita AG

Industriestrasse 78

CH-4600 Olten

info@runningcoach.me


De allmänna villkoren använder alltid den manliga formen av personbeteckningar för att förenkla läsbarheten. Dock avses båda könen om inget annat uttryckligen anges.

Dessa allmänna villkor för användning av running.COACH-nätverket gäller för alla användare som har framgångsrikt registrerat sig med godkännande av dessa villkor från och med den 29 januari 2024 eller, om de redan har registrerat sig tidigare, från och med den tidpunkt då dessa villkor godkändes.